Levná cestovka

RYCHLÉ VYHLEDÁNÍ ZÁJEZDU

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

Kontakt

606 947 667

607 855 351

 

 

 

Termín zájezdu: 26.7.2022

CENA ZA OSOBU: 700,-Kč

 

 

PNEU servis

Autobusová doprava - CHORVATSKO, ITÁLIE

GO Parking

Parkování letiště Praha

Dárkové poukazy

Kurzovní lístek

Euro125.44
Americký dolar122.49
Britská libra129.67
Švýcarský frank124.35
Japonský yen10019.84
Australský dolar116.06
Bulharský leva113.01
Egyptská libra11.43
Chorvatská kuna13.38
Indická rupie10029.75
Indoneská rupie10001.57
Kanadský dolar117.71
Marocký dirham12.44
Ruský rubl10030.53
Thajský baht10067.02
Tuniský dinár17.82
Turecká lira11.63

Ski Filipov

Všeobecné podmínky GDPR

 

 

1. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář Zubatý zpracovává osobní údaje, které zákazník cestovní kanceláři Zubatý poskytl či poskytne v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu, jejím uzavřením a plněním a dále osobní údaje, které cestovní kancelář Zubatý shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Cestovní kancelář Zubatý zpracovává kontaktní a identifikační údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním

2 Zákazník nemá dle žádného právního předpisu povinnost poskytnout cestovní kanceláři Zubatý své osobní údaje, poskytnutí osobních údajů zákazníkem je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu.

3 Cestovní kancelář Zubatý při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků. Cestovní kancelář Zubatý bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

4 Osobní údaje zákazníka bude cestovní kancelář Zubatý zpracovávat pouze k těmto účelům:

a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o smlouvě o zájezdu či její změně a plnění smlouvy o zájezdu

b) ochrana práv a právem chráněných zájmů cestovní kanceláře Zubatý

c) dodržení právní povinnosti cestovní kanceláře Zubatý stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost cestovní kanceláře Zubatý uchovávat daňové doklady dle příslušných zákonů)

d) obchodní a marketingové účely

5 K obchodním a marketingovým účelům podle článku 4(d) mohou být osobní údaje zákazníka zpracovávány pouze za předpokladu, že zákazník nevyjádří svůj nesouhlas (předem či následně) s takovým postupem. Neudělí-li zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely v širším rozsahu, mohou být k tomuto účelu zpracovávány pouze osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a email zákazníka.

6 Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

a) k účelu podle článku 4(a) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány pouze do konce kalendářního roku, ve kterém dojde ke splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejímu zániku z jiného důvodu);

b) k účelu podle článku 4(b) budou osobní údaje zpracovávány pouze do konce 5. kalendářního roku následujícího po splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejího zániku z jiného důvodu) a v případě, že zákazník v uvedené době zahájí proti cestovní kanceláři Zubatý soudní řízení, po dobu trvání takového soudního řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;

c) k účelu podle článku 4(c) budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání příslušné právní povinnosti cestovní kanceláře Zubatý;

d) k účelu podle článku 4(d) budou osobní údaje zpracovávány pouze do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

7 Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí doby zpracování podle článku 6 budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.

8 Za účelem uvedeným v článku 4(a) bude cestovní kancelář Zubatý v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující příjemce:

a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován;

b) poskytovatel služeb letecké a autobusové přepravy;

c) pojišťovny spolupracující s cestovní kanceláří Zubatý, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovní pojištění;

d) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza.

9 Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým cestovní kancelář Zubatý uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby, které zákazníkům poskytují delegátský servis a obchodní zástupci cestovní kancelář Zubatý.

10 Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář Zubatý může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

11 Cestovní kancelář Zubatý vždy zajistí bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání třetí osobě.

12 Zákazník má právo požádat cestovní kancelář Zubatý o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů. Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je cestovní kancelář Zubatý oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu jiri@ck-zubaty.cz.

13 Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že cestovní kancelář Zubatý provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat cestovní kancelář Zubatý o vysvětlení nebo požadovat, aby cestovní kancelář Zubatý odstranila takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost uživatele shledána oprávněnou, cestovní kancelář Zubatý neprodleně odstraní závadný stav.

14 Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn poskytnout cestovní kanceláři Zubatý jejich osobní údaje.

15 Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018.

Vytvářím objednávku...